Diensten

De herschikking, ook wel ‘de herverkaveling’, van posities en rollen gaat plaatsvinden tussen:

 • Het individu, inclusief zijn thuis en familie daaromheen
 • Gemeenschappen
 • De markt
 • Overheden; lokaal, regionaal, landelijk en internationaal

Op deze vier schaalniveaus vindt het denkwerk plaats en worden maatregelen bedacht.

Mijn praktijk is hieraan een bijdrage te leveren. Dat kan op verschillende manieren: sturend en leidend of adviserend en coachend. In alle gevallen doe ik een beroep op de leerbereidheid en de leervaardigheid van betrokken mensen. Dat lukt het best als zij open minded zijn en de weg ergens naar toe even belangrijk vinden als het bereiken van de plaats van bestemming. Mijn scherpzinnigheid is mijn kracht. Ik lever graag mijn bijdrage aan het debat, aan de beleidsvorming en aan de implementatie. Maar het voornaamste rendement van mijn betrokkenheid is dat ik alle aangewezen deelnemers weet te activeren tot inzet, inbreng en gemotiveerde participatie.

Ik ben overheden en maatschappelijke ondernemingen van dienst en put mijn bagage uit mijn professionele ervaringen, zoals:

 • Besturing van maatschappelijke ondernemingen
 • Ondersteuning bij strategieontwikkeling, strategisch denken
 • Trekken en leiden van organisatieverandering
 • Ontwikkelen en versterken van relaties met klantorganisaties en belanghouders
 • Vastgoedvraagstukken in de zorg; scenario’s en beslissingsondersteuning
 • Schrijven – opiniërend – over actuele ontwikkelingen in wonen, welzijn, onderwijs en zorg
 • Toepassing van eigentijdse media
 • Politiek en openbaar bestuur
 • Leiden van congressen, symposia, discussiebijeenkomsten
 • Interviews, socratische vraaggesprekken

Elk van deze professionele ervaringen heeft een zelfstandige betekenis, maar ze keren in elk geval terug in de producten/diensten waarmee ik organisaties van dienst ben:
1. Strategisch redeneren
2. Periodemanagement
3. Vastgoed in de zorg
4. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
5. Bestuurders op de Bühne
6. In woord en geschrift

1. Strategisch redeneren

Bij het doorgronden van de betekenis van strategie, kom ik uit op twee kenmerken: product en proces. Het product is een rapport, notitie, plan of andere benamingen die daarvoor in zwang zijn. De aandacht voor het proces sneeuwt nog wel eens onder. Terwijl daarin juist de kracht zit.

Strategievorming is de vrucht van denken, redeneren, reflecteren, fantaseren, dialogiseren en construeren. Door toedoen van betrokken en gemotiveerde mensen ontstaat soms een waarachtige manier van samenspel en samenspraak. In onbelemmerde ruimtes kan creativiteit ontstaan, durven mensen voorbij alle bekende kennis te zoeken naar nieuwe wegen.

Het nut en resultaat van strategisch redeneren is te vinden in de kracht van het proces. Dat eindigt niet met het afscheiden van een plan. Het gaat, weliswaar in verschillende intensiteit, onverdroten door.

Maatschappelijke ondernemingen moeten aan de ene kant hun beperkingen zien. Externe beleidsorganen, zoals overheden en inkopers van zorg, drukken immers een zwaar stempel. Aan de andere kant bestaat alle reden om de beperkte ruimte van eigen invloed optimaal te benutten. Mijn stempel op Strategisch redeneren bestaat uit instrumenten, werkvormen en begeleiding om het maximale uit mensen te halen en daardoor maximaal te raken waar de organisatie goed in is .

2. Periodemanagement

Het komt geregeld voor, meestal onverwacht. Organisaties hebben dan in één keer behoefte aan een buitenstaander die leiding neemt en een kwestieuze opdracht aanvaardt. Om dit te kunnen is een langjarige ervaring in besturende en managementvraagstukken een pré. Evenals analytisch vermogen, een gevoelige antenne en het talent om de ‘temperatuur’ te meten. Voor dit type opdrachten moet u me zeker bellen. Ik luister aandachtig en praat graag mee over wat te doen staat.

3. Vastgoed in de zorg

‘Extramuralisering’ en ‘scheiden van wonen en zorg’ is steevast het jargon voor een zwaarwichtig thema dat zorgondernemingen op hun bord hebben liggen. Vastgoed voor wonen, welzijn en zorg brengt veel bestuurders kopzorgen. De bruikbaarheid kan een probleem zijn, bijvoorbeeld als gebouwen verouderd en onveilig zijn. De (on)aantrekkelijkheid ervan die blijkt uit de keuzes die cliënten en zorgfinanciers maken. Je hebt een fiks probleem als je buiten de boot valt. De betaalbaarheid is bij leegstand sowieso al een probleem, maar dat wordt het ook als de overheid haar vergoedingsregels wijzigt. Zoals in de ouderenzorg bijvoorbeeld het geval is door de extramuralisering van lagere zorgzwaartes.

Risicoanalyse, scenariovergelijking, productaanpassing, productvernieuwing…voorbeelden van noodzakelijke interventies om oplossingen te vinden en te kunnen doorvoeren. Dit veelomvattende werk behoeft een alzijdige, projectmatige aanpak. Het management daarvan is gericht op het bijeenbrengen van gekwalificeerde informatie uit alle betrokken disciplines, waarna een betrouwbaar besluitvormingstraject kan worden opgetuigd.

4. Wet maatschappelijke ondersteuning

Onder de vlag van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) komt het grootste part van de financiering van welzijn, dagbesteding en begeleiding te liggen bij de gemeente. Daarmee wordt de Wmo een van de grootste taakvelden van de lokale overheid. Alle betrokkenen – burgers, gemeenschappen, lokale politiek, ambtelijk apparaat, instellingen – hebben vragen over ‘hoe dit komt’. Ik herken dit soort vraagstukken en bied steun aan de vormgeving van het goede lokale samenspel. Ik zet de belangen en doelen op een rij en met behulp van roltheorie en competentieanalyse, waag ik me aan het bedenken van samenwerkings- en coalitiemogelijkheden. Voor het smeden van ketensamenwerking put ik uit mijn kennis en ervaring die ik in en met alle genoemde partijen heb opgedaan.

5. Bestuurders op de Bühne

In het vak van de bestuurder verdienen de (re)presentatie en de symboliek aandacht! Daarvoor neemt u plaats op het podium. Voor de vertolking van het woord, voor een aansprekend verhaal, voor een gedenkwaardig moment.

Ik breng bestuurders op het toneel om daar blijk te geven van hun opvattingen en visie. Ik omlijst dit met interviews, discussie, muziek en cabaret. Het resultaat is een origineel programma voor medewerkers en belanghouders. Een volle zaal! Een verrassende manier om stijlvol voor de dag te komen.
dd
Mijn uitwerking vindt u hier. In drie paragrafen!

6. In woord en geschrift

Elkaar verstaan, elkaar niet verstaan, elkaar misverstaan; het komt allemaal voor. Communicatie is werk van alledag, maar lang niet altijd met het bedoelde effect. Helaas ontstaan door verwaarlozing van de communicatiestrategie verkeerde beelden, misverstanden, verstoorde verhoudingen en frustraties. Zonde van de tijd, zonde van alle bestede energie. Reden waarom ik me graag bezighoud met het uitdiepen van de kernboodschappen en het weloverwogen kiezen van de meest geschikte manier om die over te brengen. Inhoud en vorm, zorgvuldig samengebracht. Daar gaat het mij om. Behoefte aan zo’n helpende hand? Bel!

Gesprek

Een aantrekkelijk en enthousiasmerend plan begint met een goed gesprek. Graag! Mail of bel mij en een afspraak is zo gemaakt.

Cees Oprins
info@chmoprins.nl
06 30476223

Vandaag

21-augustus-2013

Onderdanen

Graag of niet maar onderdanen zijn we allemaal. In eerste instantie doet het woord denken aan totalitaire regimes waar de staat of de vorst de…                      Lees verder Overzicht