Bestuurders op de bühne

In het vak van de bestuurder verdienen de (re)presentatie en de symboliek aandacht! Daarvoor neemt u plaats op het podium. Voor de vertolking van het woord, voor een aansprekend verhaal, voor een gedenkwaardig moment.

Ik breng bestuurders op het toneel om daar blijk te geven van hun opvattingen en visie. Ik omlijst dit met interviews, discussie, muziek en cabaret. Het resultaat is een origineel programma voor medewerkers en belanghouders. Een volle zaal! Een verrassende manier om stijlvol voor de dag te komen.

Mijn uitwerking staat in deze brochure. In drie paragrafen!
1. De context van jouw onderneming, de rol van de bestuurder
2. Verbinding en dialoog met de maatschappelijke omgeving
3. Mijn aanbod
dd

1. Context

Maatschappelijke organisaties
Zorg- en welzijnsondernemingen, onderwijsinstellingen en woningcorporaties zijn niet van de overheid. Zij zijn van de samenleving, althans zo zijn ze ontstaan. Maar voelt dat nog wel zo? Maatschappelijke organisaties zijn, mede door fusies, veranderd in instituten en daardoor anoniem. Ze zijn ook professioneel geworden die de mensen waarom het gaat klant, cliënt of student zijn gaan noemen.

Verzorgingsstaat

Het lijkt erop dat de verzorgingsstaat uit zijn jas is gegroeid. De overheid neemt te veel voor haar rekening en dat valt niet meer op te brengen. Het antwoord op deze uitleg is bezuinigen. Lees daar het regeerakkoord maar op na. Met als consequentie: minder overheid, meer bij burgers en door burgers zelf. Bestaande organisaties ondervinden in dit gegeven een verstrekkende opdracht. Als hun traditionele taakvelden zwaar ter discussie staan, dan staan zij dat zelf ook!

Strategie

Bestuurders in wonen, welzijn, zorg en onderwijs, maar ook bestuurders van overheden, stellen zich continu vragen over doelen en resultaten. De betekenis van wat zij zelf doen, de betekenis van wat medewerkers doen. En wat mensen, op wie zij zich richten, er mee opschieten. Het zijn, in bestuurlijk jargon, de continu aanwezige noties over strategie en effect.

2. Verbinding en dialoog

Discours

De context is er een van vergaande verandering en duchtige beweging. Terzelfder tijd voelen bestuurders de opdracht om met de samenleving verbindingen aan te gaan en die te bestendigen. Bij hen groeit het besef van de meerwaarde van samenwerking in ketens en netwerken.
Bestuurders bezinnen zich op hun eigen ondernemingsstrategie en stellen zich vragen over de manier waarop het discours daarover kan worden georganiseerd. Niet alleen in de kleinere kring van bestuur, management en beleidsstaf. Juist de opgave om kernboodschappen diep in de organisatie goed te laten landen is een uitdaging. Dit is de zoektocht naar treffende combinaties van inhoud en vorm. Een zoektocht waarbij ik bestuurders graag van dienst wil zijn.

Momentum

Van groot belang is een beslissend ogenblik te creëren om het gekozen onderwerp en gedachtegoed op een beslissende en memorabele manier onder de aandacht te brengen. Ik doel op het bedenken en neerzetten van een opmerkelijke gebeurtenis die voor langere tijd een aanknopingspunt vormt voor gesprek, discussie en reflectie. Die plaats op het toneel dus.

Sleutelfiguren

Zinvol is om zowel voorafgaand als na het plaatsvinden van de opmerkelijke gebeurtenis leidinggevenden en andere sleutelfiguren te betrekken bij de beoogde aanpak. Essentieel is dat de bestuurder(s) inhoudelijk the lead hebben en zich daartoe in positie laten brengen. Zij krijgen ruimschoots de vloer. Het praktische werk dat gemoeid is met het organiseren, wordt uit handen genomen.

3. Mijn aanbod

Ik sta bestuurders bij met het bedenken van het geambieerde momentum. Het resultaat is een concept voor een mooie happening voor medewerkers en belanghouders. Dat concept werk ik uit met medewerking van een of twee aangewezen functionarissen uit de organisatie, bijvoorbeeld een medewerker communicatie of een bestuursadviseur, graag met enige secretariële ondersteuning. De uitwerking omvat een grote diversiteit van werkzaamheden: een locatie kiezen, te nodigen personen, de juiste gasten, de muzikale omlijsting, enzovoorts.

Ik treed tijdens de happening op als interviewer, gespreksleider en meer, afhankelijk van de gekozen opzet. Ik kan tevens een rol spelen bij het vooraf betrekken van interne sleutelfunctionarissen en het nadien begeleiden van de afgesproken follow up. Mijn expertise is: ontwikkelen door leren en afleren.

Concepten

Met plezier werk ik mee aan het bedenken en ontwerpen van nieuwe concepten, afhankelijk van wat bestuurders willen. Ook is het mogelijk om (deels) terug te vallen op concepten die ik eerder ontwikkeld en toegepast heb. Dat zijn:

  • De impact van active ageing
  • Geschiedenis als bron en leerschool voor interventies van vandaag en morgen
  • Waardigheid van zorg in een versoberende verzorgingsstaat
  • Het bindmiddel van lokale gemeenschappen; de Wmo als aanjager en steunpilaar
  • De keten van wonen, welzijn en zorg; logisch en vloeiend

Bij deze concepten heb ik zicht op geschikte gasten uit wetenschap, politiek, advieswereld en theater. Ook zicht op bijpassende publicaties, vooral boeken en artikelen.

Vandaag

21-augustus-2013

Onderdanen

Graag of niet maar onderdanen zijn we allemaal. In eerste instantie doet het woord denken aan totalitaire regimes waar de staat of de vorst de…                      Lees verder Overzicht